თემატური გეგმების ბანკი
საგანი საგნის მასწავლებელი


მათემატიკა


თენგიზ კუჭავა
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-11ა კლასი (16.09-27.09.2013)

ფიზიკა

თამაზ ბერიძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-8 კლასი (01.10-19.11.2013)
ფიზიკის ამოცანები მე-8 კლასი


ქართული ენა და ლიტერატურა


მარინე ჭყონია
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-5ა კლასი (16.09-24.09.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-5ა კლასი (25.09-14.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-5ა კლასი (15.10-12.11.2013)ინგლისური ენანანა გრძელიძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-7 კლასი (16.09-09.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 1ა კლასი (16.09-26.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 2ა კლასი (16.09-27.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 10 კლასი (16.09-27.09.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 10 კლასი (02.10-16.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 12ა,ბ კლასი (16.09-07.10.2013)

ინგლისური ენა

ნინო ვაშალომიძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 1ბ კლასი (16.09-26.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 2ბ კლასი (16.09-27.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 3 კლასი (16.09-01.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (16.09-29.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 5ა კლასი (16.09-15.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 6ბ კლასი (16.09-04.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 11ა კლასი (16.09-15.11.2013)
არაწესიერი ზმნების სამი ფორმა
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 6ბ კლასი (11.10-29.11 2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 5ა კლასი (15.10-04.12 2013)

მათემატიკა

თინათინ მახარაძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 2ბ კლასი (16.09-27.09.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 2ბ კლასი (04.10-08.11.2013)

ბუნებისმეტყველება

თინათინ მახარაძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 2ბ კლასი (16.09-27.09.2013)

მათემატიკა

ნათელა წერეთელი
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (27.09-31.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (01.11-29.11.2013)

ბუნებისმეტყველება

ნათელა წერეთელი
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (2.10-31.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (01.11-29.11.2013)

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნათელა წერეთელი
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (27.09-31.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (01.11-29.11.2013)

ქიმია

რუსუდან შავაძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 8 კლასი (18.09-25.10.2013)

ბუნებისმეტყველება

ლელა კვაჭანტირაძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-5 ა,ბ კლასი (16.09-16.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-6 ა,ბ კლასი (16.09-16.10.2013)

ინგლისური ენა

ნატო საბაშვილი
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 10 კლასი (16.09.2013-2.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 7 კლასი (16.09.2013-05.10.2013)

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

თეა შანიძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 4 კლასი (17.09-01.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 8 კლასი (19.09-24.10.2013)

ჩვენი საქართველო

თეა შანიძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 5 ა-ბ კლასი (16.09-02.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 6 ა-ბ კლასი (17.09 – 05.11.2013 )რუსული ენამანანა კახიძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 7 კლასი (16.09-7.11. 2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 9 კლასი 16.09.–3.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 12-ა კლასი (16.09.–3.12.2013)
ისტორია ლიანა შოთაძე ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი 11-ა კლასი (17.09-24.10.2013)რუსული ენამაყვალა მამულაძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-7 კლასი (16.09 – 30.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-8 კლასი (16.09 – 30.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-9 კლასი (16.09-07.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-10 კლასი (16.09-27.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-11ა კლასი (16.09-24.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-12ბ კლასი (18.09- 25.10.2013)ისტორიამზია ბაუჟაძე
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-7 კლასი (16.09-22.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-8 კლასი (19.09-25.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-9 კლასი (18.09-30.10.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-10 კლასი (17.09-22.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-11ბ კლასი (16.09-28.11.2013)
ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მე-12ა,ბ კლასი (16.09-25.11.2013 , 17.09-19.11.2013)