დოკუმენტაცია
სკოლის შინაგანაწესი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №06/ნ -"ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ"
სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021-2022
სასკოლო სასწავლო გეგმა 2022-2023 სასწავლო წელი სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2023-2030
სასკოლო სასწავლო გეგმა 2023-2024 სასწავლო წელი
ბათუმის განათლების ქალაქი, მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების ცენტრში ზოგადსაგამანათლებლო დაწესებულებების VII-VIII-IX-X კლასის მოსწავლეთა ჩარიცხვის და გამოცდების ჩატარების წესი