სკოლის მისია
ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გამოყენება –განვითარების ხარჯზე მოიზიდოს საბაზისო ცოდნის მისაღებად შესაბამისი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, რომელთაც შეეძლებათ მიღებული ცოდნის რეალიზაცია მომავალ საქმიანობაში და დააკმაყოფილებენ იმ დროისთვის არსებულ ინდივიდუალურ,საზოგადოებრივ და სახელმწიფო მოთხოვნებს.
სკოლის მიზანი
ფიზიკა–მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებს განუვითაროს შესაბამისი უნარი, რათა მომავალში თავიანთი წვლილი შეიტანონ საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივ და ტექნიკურ მეცნიერებათა განვითარებაში და სწორად განსაზღვრონ საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი,კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები.
სკოლის ხედვა
თითოეული მოსწავლე აღიჭურვოს თანამედროვე, ხარისხიანი, ფიზიკა–მათემატიკური განათლებით, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებითა და სოციალურად სწორი ორიენტაციით.