სკოლის მისია
ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გამოყენება –განვითარების ხარჯზე მოიზიდოს საბაზისო ცოდნის მისაღებად შესაბამისი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, რომელთაც შეეძლებათ მიღებული ცოდნის რეალიზაცია მომავალ საქმიანობაში და დააკმაყოფილებენ იმ დროისთვის არსებულ ინდივიდუალურ,საზოგადოებრივ და სახელმწიფო მოთხოვნებს.
სკოლის მიზანი
ფიზიკა–მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებს განუვითაროს შესაბამისი უნარი, რათა მომავალში თავიანთი წვლილი შეიტანონ საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივ და ტექნიკურ მეცნიერებათა განვითარებაში და სწორად განსაზღვრონ საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი,კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები.
სკოლის ხედვა
თითოეული მოსწავლე აღიჭურვოს თანამედროვე, ხარისხიანი, ფიზიკა–მათემატიკური განათლებით, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებითა და სოციალურად სწორი ორიენტაციით.
სკოლის ღირებულებები
სკოლის ღირებულებები ეს არის მრწამსის, ქცევის წესების, განწყობისა და ფასეულობების ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა ისწავლონ, იმუშაონ და მოიქცნენ სკოლაში სკოლის კულტურის ფასეულობებს მთლიანად იზიარებს სასკოლო საზოგადოება:
✓ ურთიერთობის მაღალი კულტურა
✓ ჯანსაღი ურთიერთობა
✓ გულშემატკივრობა
✓ განსხვავებული აზრისადმი პატივისცემა
✓ ერთსულოვნება
✓ თანამშრომლობა მშობლებთან სკოლის კულტურის ნაწილია ის, რომ: დანერგილია პედაგოგიური გამოცდილების გაზიარების,სიახლეების გაცნობისა და განზოგადების პროცესი