ქართული ენა და ლიტერატურა V კლასი I

თითოეულ ტესტზე სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით!